ऐतिहासिक उद्धरण: BOB - NZD

DateValue
29 नवम्बर 20201 BOB = 0.209 NZD
27 नवम्बर 20201 BOB = 0.212 NZD
26 नवम्बर 20201 BOB = 0.212 NZD
25 नवम्बर 20201 BOB = 0.213 NZD
24 नवम्बर 20201 BOB = 0.214 NZD
23 नवम्बर 20201 BOB = 0.214 NZD
22 नवम्बर 20201 BOB = 0.212 NZD
20 नवम्बर 20201 BOB = 0.215 NZD
19 नवम्बर 20201 BOB = 0.215 NZD
18 नवम्बर 20201 BOB = 0.215 NZD
17 नवम्बर 20201 BOB = 0.216 NZD
16 नवम्बर 20201 BOB = 0.216 NZD
15 नवम्बर 20201 BOB = 0.214 NZD
13 नवम्बर 20201 BOB = 0.217 NZD
12 नवम्बर 20201 BOB = 0.215 NZD
11 नवम्बर 20201 BOB = 0.218 NZD
10 नवम्बर 20201 BOB = 0.218 NZD
09 नवम्बर 20201 BOB = 0.219 NZD
08 नवम्बर 20201 BOB = 0.216 NZD
06 नवम्बर 20201 BOB = 0.22 NZD
05 नवम्बर 20201 BOB = 0.222 NZD
04 नवम्बर 20201 BOB = 0.221 NZD
03 नवम्बर 20201 BOB = 0.223 NZD
02 नवम्बर 20201 BOB = 0.225 NZD
01 नवम्बर 20201 BOB = 0.222 NZD
30 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
29 अक्तूबर 20201 BOB = 0.224 NZD
28 अक्तूबर 20201 BOB = 0.222 NZD
27 अक्तूबर 20201 BOB = 0.222 NZD
26 अक्तूबर 20201 BOB = 0.222 NZD
25 अक्तूबर 20201 BOB = 0.219 NZD
23 अक्तूबर 20201 BOB = 0.222 NZD
22 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
21 अक्तूबर 20201 BOB = 0.226 NZD
20 अक्तूबर 20201 BOB = 0.225 NZD
19 अक्तूबर 20201 BOB = 0.224 NZD
18 अक्तूबर 20201 BOB = 0.221 NZD
16 अक्तूबर 20201 BOB = 0.225 NZD
15 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
14 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
13 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
12 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
11 अक्तूबर 20201 BOB = 0.22 NZD
09 अक्तूबर 20201 BOB = 0.226 NZD
08 अक्तूबर 20201 BOB = 0.226 NZD
07 अक्तूबर 20201 BOB = 0.225 NZD
06 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD
05 अक्तूबर 20201 BOB = 0.224 NZD
04 अक्तूबर 20201 BOB = 0.221 NZD
02 अक्तूबर 20201 BOB = 0.223 NZD