ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - BOB

DateValue
26 जुलाई 20211 NZD = 4.76 BOB
23 जुलाई 20211 NZD = 4.7 BOB
22 जुलाई 20211 NZD = 4.68 BOB
21 जुलाई 20211 NZD = 4.66 BOB
20 जुलाई 20211 NZD = 4.66 BOB
19 जुलाई 20211 NZD = 4.71 BOB
16 जुलाई 20211 NZD = 4.72 BOB
15 जुलाई 20211 NZD = 4.74 BOB
14 जुलाई 20211 NZD = 4.67 BOB
13 जुलाई 20211 NZD = 4.7 BOB
12 जुलाई 20211 NZD = 4.71 BOB
09 जुलाई 20211 NZD = 4.67 BOB
08 जुलाई 20211 NZD = 4.72 BOB
07 जुलाई 20211 NZD = 4.73 BOB
06 जुलाई 20211 NZD = 4.75 BOB
05 जुलाई 20211 NZD = 4.72 BOB
02 जुलाई 20211 NZD = 4.69 BOB
01 जुलाई 20211 NZD = 4.73 BOB
30 जून 20211 NZD = 4.72 BOB
29 जून 20211 NZD = 4.76 BOB
28 जून 20211 NZD = 4.76 BOB
25 जून 20211 NZD = 4.75 BOB
24 जून 20211 NZD = 4.75 BOB
23 जून 20211 NZD = 4.73 BOB
22 जून 20211 NZD = 4.7 BOB
21 जून 20211 NZD = 4.68 BOB
18 जून 20211 NZD = 4.73 BOB
17 जून 20211 NZD = 4.76 BOB
16 जून 20211 NZD = 4.8 BOB
15 जून 20211 NZD = 4.82 BOB
14 जून 20211 NZD = 4.86 BOB
11 जून 20211 NZD = 4.84 BOB
10 जून 20211 NZD = 4.83 BOB
09 जून 20211 NZD = 4.84 BOB
08 जून 20211 NZD = 4.92 BOB
07 जून 20211 NZD = 4.91 BOB
04 जून 20211 NZD = 4.82 BOB
03 जून 20211 NZD = 4.88 BOB
02 जून 20211 NZD = 4.88 BOB
01 जून 20211 NZD = 4.91 BOB
31 मई 20211 NZD = 4.88 BOB
28 मई 20211 NZD = 4.91 BOB
27 मई 20211 NZD = 4.9 BOB
26 मई 20211 NZD = 4.87 BOB
25 मई 20211 NZD = 4.86 BOB
24 मई 20211 NZD = 4.84 BOB
21 मई 20211 NZD = 4.84 BOB
20 मई 20211 NZD = 4.83 BOB
19 मई 20211 NZD = 4.87 BOB
18 मई 20211 NZD = 4.87 BOB