ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - BOB

DateValue
27 नवम्बर 20201 NZD = 4.79 BOB
26 नवम्बर 20201 NZD = 4.71 BOB
25 नवम्बर 20201 NZD = 4.7 BOB
24 नवम्बर 20201 NZD = 4.66 BOB
23 नवम्बर 20201 NZD = 4.67 BOB
22 नवम्बर 20201 NZD = 4.73 BOB
20 नवम्बर 20201 NZD = 4.65 BOB
19 नवम्बर 20201 NZD = 4.66 BOB
18 नवम्बर 20201 NZD = 4.64 BOB
17 नवम्बर 20201 NZD = 4.64 BOB
16 नवम्बर 20201 NZD = 4.62 BOB
15 नवम्बर 20201 NZD = 4.67 BOB
13 नवम्बर 20201 NZD = 4.61 BOB
12 नवम्बर 20201 NZD = 4.64 BOB
11 नवम्बर 20201 NZD = 4.59 BOB
10 नवम्बर 20201 NZD = 4.59 BOB
09 नवम्बर 20201 NZD = 4.57 BOB
08 नवम्बर 20201 NZD = 4.63 BOB
06 नवम्बर 20201 NZD = 4.55 BOB
05 नवम्बर 20201 NZD = 4.5 BOB
04 नवम्बर 20201 NZD = 4.53 BOB
03 नवम्बर 20201 NZD = 4.48 BOB
02 नवम्बर 20201 NZD = 4.44 BOB
01 नवम्बर 20201 NZD = 4.51 BOB
30 अक्तूबर 20201 NZD = 4.48 BOB
29 अक्तूबर 20201 NZD = 4.47 BOB
28 अक्तूबर 20201 NZD = 4.51 BOB
27 अक्तूबर 20201 NZD = 4.5 BOB
26 अक्तूबर 20201 NZD = 4.5 BOB
25 अक्तूबर 20201 NZD = 4.56 BOB
23 अक्तूबर 20201 NZD = 4.5 BOB
22 अक्तूबर 20201 NZD = 4.48 BOB
21 अक्तूबर 20201 NZD = 4.43 BOB
20 अक्तूबर 20201 NZD = 4.44 BOB
19 अक्तूबर 20201 NZD = 4.46 BOB
18 अक्तूबर 20201 NZD = 4.52 BOB
16 अक्तूबर 20201 NZD = 4.45 BOB
15 अक्तूबर 20201 NZD = 4.49 BOB
14 अक्तूबर 20201 NZD = 4.49 BOB
13 अक्तूबर 20201 NZD = 4.48 BOB
12 अक्तूबर 20201 NZD = 4.49 BOB
11 अक्तूबर 20201 NZD = 4.55 BOB
09 अक्तूबर 20201 NZD = 4.43 BOB
08 अक्तूबर 20201 NZD = 4.42 BOB
07 अक्तूबर 20201 NZD = 4.44 BOB
06 अक्तूबर 20201 NZD = 4.48 BOB
05 अक्तूबर 20201 NZD = 4.47 BOB
04 अक्तूबर 20201 NZD = 4.53 BOB
02 अक्तूबर 20201 NZD = 4.48 BOB
01 अक्तूबर 20201 NZD = 4.46 BOB