ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - BZD

DateValue
27 नवम्बर 20201 NZD = 1.4 BZD
26 नवम्बर 20201 NZD = 1.38 BZD
25 नवम्बर 20201 NZD = 1.38 BZD
24 नवम्बर 20201 NZD = 1.37 BZD
23 नवम्बर 20201 NZD = 1.37 BZD
22 नवम्बर 20201 NZD = 1.39 BZD
20 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
19 नवम्बर 20201 NZD = 1.37 BZD
18 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
17 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
16 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
15 नवम्बर 20201 NZD = 1.37 BZD
13 नवम्बर 20201 NZD = 1.35 BZD
12 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
11 नवम्बर 20201 NZD = 1.35 BZD
10 नवम्बर 20201 NZD = 1.35 BZD
09 नवम्बर 20201 NZD = 1.34 BZD
08 नवम्बर 20201 NZD = 1.36 BZD
06 नवम्बर 20201 NZD = 1.34 BZD
05 नवम्बर 20201 NZD = 1.32 BZD
04 नवम्बर 20201 NZD = 1.33 BZD
03 नवम्बर 20201 NZD = 1.31 BZD
02 नवम्बर 20201 NZD = 1.3 BZD
01 नवम्बर 20201 NZD = 1.32 BZD
30 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
29 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
28 अक्तूबर 20201 NZD = 1.32 BZD
27 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
26 अक्तूबर 20201 NZD = 1.32 BZD
25 अक्तूबर 20201 NZD = 1.33 BZD
23 अक्तूबर 20201 NZD = 1.32 BZD
22 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
21 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
20 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
19 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
18 अक्तूबर 20201 NZD = 1.32 BZD
16 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
15 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
14 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
13 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
12 अक्तूबर 20201 NZD = 1.32 BZD
11 अक्तूबर 20201 NZD = 1.33 BZD
09 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
08 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
07 अक्तूबर 20201 NZD = 1.3 BZD
06 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
05 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
04 अक्तूबर 20201 NZD = 1.33 BZD
02 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD
01 अक्तूबर 20201 NZD = 1.31 BZD