ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - ETH

DateValue
27 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
26 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
25 नवम्बर 20201 NZD = 0.0012 ETH
24 नवम्बर 20201 NZD = 0.0011 ETH
23 नवम्बर 20201 NZD = 0.0011 ETH
22 नवम्बर 20201 NZD = 0.0012 ETH
20 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
19 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
18 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
17 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
16 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
15 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
13 नवम्बर 20201 NZD = 0.0014 ETH
12 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
11 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
10 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
09 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
08 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
06 नवम्बर 20201 NZD = 0.0015 ETH
05 नवम्बर 20201 NZD = 0.0016 ETH
04 नवम्बर 20201 NZD = 0.0017 ETH
03 नवम्बर 20201 NZD = 0.0017 ETH
02 नवम्बर 20201 NZD = 0.0017 ETH
01 नवम्बर 20201 NZD = 0.0017 ETH
30 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
29 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
28 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
27 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
26 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
25 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0016 ETH
23 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0016 ETH
22 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0016 ETH
21 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
20 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
19 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
18 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
16 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
15 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
14 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
13 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
12 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0017 ETH
11 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
09 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0018 ETH
08 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH
07 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH
06 अक्तूबर 20201 NZD = 0.002 ETH
05 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH
04 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH
02 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH
01 अक्तूबर 20201 NZD = 0.0019 ETH