ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - SRD

DateValue
18 सितम्बर 20201 NZD = 5 SRD
17 सितम्बर 20201 NZD = 4.97 SRD
16 सितम्बर 20201 NZD = 4.97 SRD
15 सितम्बर 20201 NZD = 4.96 SRD
14 सितम्बर 20201 NZD = 4.95 SRD
13 सितम्बर 20201 NZD = 4.94 SRD
11 सितम्बर 20201 NZD = 4.92 SRD
10 सितम्बर 20201 NZD = 4.94 SRD
09 सितम्बर 20201 NZD = 4.89 SRD
08 सितम्बर 20201 NZD = 4.95 SRD
07 सितम्बर 20201 NZD = 4.97 SRD
06 सितम्बर 20201 NZD = 4.97 SRD
04 सितम्बर 20201 NZD = 4.95 SRD
03 सितम्बर 20201 NZD = 5.01 SRD
02 सितम्बर 20201 NZD = 5.01 SRD
01 सितम्बर 20201 NZD = 4.98 SRD
31 अगस्त 20201 NZD = 4.99 SRD
30 अगस्त 20201 NZD = 4.99 SRD
28 अगस्त 20201 NZD = 4.92 SRD
27 अगस्त 20201 NZD = 4.91 SRD
26 अगस्त 20201 NZD = 4.85 SRD
25 अगस्त 20201 NZD = 4.83 SRD
24 अगस्त 20201 NZD = 4.84 SRD
23 अगस्त 20201 NZD = 4.84 SRD
21 अगस्त 20201 NZD = 4.84 SRD
20 अगस्त 20201 NZD = 4.86 SRD
19 अगस्त 20201 NZD = 4.89 SRD
18 अगस्त 20201 NZD = 4.85 SRD
17 अगस्त 20201 NZD = 4.84 SRD
16 अगस्त 20201 NZD = 4.84 SRD
14 अगस्त 20201 NZD = 4.85 SRD
13 अगस्त 20201 NZD = 4.87 SRD
12 अगस्त 20201 NZD = 4.86 SRD
11 अगस्त 20201 NZD = 4.88 SRD
10 अगस्त 20201 NZD = 4.88 SRD
09 अगस्त 20201 NZD = 4.88 SRD
07 अगस्त 20201 NZD = 4.94 SRD
06 अगस्त 20201 NZD = 4.92 SRD
05 अगस्त 20201 NZD = 4.92 SRD
04 अगस्त 20201 NZD = 4.9 SRD
03 अगस्त 20201 NZD = 4.91 SRD
02 अगस्त 20201 NZD = 4.91 SRD
31 जुलाई 20201 NZD = 4.96 SRD
30 जुलाई 20201 NZD = 4.92 SRD
29 जुलाई 20201 NZD = 4.93 SRD
28 जुलाई 20201 NZD = 4.95 SRD
27 जुलाई 20201 NZD = 4.92 SRD
26 जुलाई 20201 NZD = 4.92 SRD
24 जुलाई 20201 NZD = 4.91 SRD
23 जुलाई 20201 NZD = 4.93 SRD