ऐतिहासिक उद्धरण: CHF - IQD

DateValue
28 जुलाई 20211 CHF = 1593.98 IQD
27 जुलाई 20211 CHF = 1591.55 IQD
26 जुलाई 20211 CHF = 1557.93 IQD
23 जुलाई 20211 CHF = 1585.21 IQD
22 जुलाई 20211 CHF = 1587.89 IQD
21 जुलाई 20211 CHF = 1582.67 IQD
20 जुलाई 20211 CHF = 1558.01 IQD
19 जुलाई 20211 CHF = 1560.33 IQD
16 जुलाई 20211 CHF = 1587.49 IQD
15 जुलाई 20211 CHF = 1592.89 IQD
14 जुलाई 20211 CHF = 1586.85 IQD
13 जुलाई 20211 CHF = 1593.41 IQD
12 जुलाई 20211 CHF = 1565.88 IQD
09 जुलाई 20211 CHF = 1593.9 IQD
08 जुलाई 20211 CHF = 1575.53 IQD
07 जुलाई 20211 CHF = 1576.78 IQD
06 जुलाई 20211 CHF = 1554.72 IQD
05 जुलाई 20211 CHF = 1550.64 IQD
02 जुलाई 20211 CHF = 1574.68 IQD
01 जुलाई 20211 CHF = 1576.3 IQD
30 जून 20211 CHF = 1583.23 IQD
29 जून 20211 CHF = 1586.54 IQD
28 जून 20211 CHF = 1564.89 IQD
25 जून 20211 CHF = 1588.01 IQD
24 जून 20211 CHF = 1589.13 IQD
23 जून 20211 CHF = 1587.22 IQD
22 जून 20211 CHF = 1588.2 IQD
21 जून 20211 CHF = 1580.5 IQD
18 जून 20211 CHF = 1588.84 IQD
17 जून 20211 CHF = 1604.79 IQD
16 जून 20211 CHF = 1622.7 IQD
15 जून 20211 CHF = 1622.73 IQD
14 जून 20211 CHF = 1624.13 IQD
11 जून 20211 CHF = 1629.69 IQD
10 जून 20211 CHF = 1627.96 IQD
09 जून 20211 CHF = 1626.9 IQD
08 जून 20211 CHF = 1624.51 IQD
07 जून 20211 CHF = 1621.62 IQD
04 जून 20211 CHF = 1615.94 IQD
03 जून 20211 CHF = 1623.25 IQD
02 जून 20211 CHF = 1626.57 IQD
01 जून 20211 CHF = 1596.75 IQD
31 मई 20211 CHF = 1619.8 IQD
28 मई 20211 CHF = 1624.21 IQD
27 मई 20211 CHF = 1624.1 IQD
26 मई 20211 CHF = 1630.19 IQD
25 मई 20211 CHF = 1627.65 IQD
24 मई 20211 CHF = 1625.81 IQD
21 मई 20211 CHF = 1625.99 IQD
20 मई 20211 CHF = 1614.9 IQD