ऐतिहासिक उद्धरण: BMD - USD

DateValue
28 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
27 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
26 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
25 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
24 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
23 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
22 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
21 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
20 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
19 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
18 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
17 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
16 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
15 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
14 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
13 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
12 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
11 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
10 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
09 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
08 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
07 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
06 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
05 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
04 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
03 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
02 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
01 नवम्बर 20201 BMD = 1 USD
31 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
30 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
29 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
28 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
27 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
26 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
25 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
24 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
23 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
22 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
21 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
20 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
19 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
18 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
17 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
16 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
15 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
14 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
13 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
12 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
11 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD
10 अक्तूबर 20201 BMD = 1 USD