ऐतिहासिक उद्धरण: CHF - DOP

DateValue
10 सितम्बर 20221 CHF = 55.28 DOP
09 सितम्बर 20221 CHF = 54.46 DOP
08 सितम्बर 20221 CHF = 53.99 DOP
07 सितम्बर 20221 CHF = 53.63 DOP
06 सितम्बर 20221 CHF = 53.97 DOP
05 सितम्बर 20221 CHF = 53.64 DOP
04 सितम्बर 20221 CHF = 53.85 DOP
03 सितम्बर 20221 CHF = 53.93 DOP
02 सितम्बर 20221 CHF = 53.81 DOP
01 सितम्बर 20221 CHF = 53.83 DOP
31 अगस्त 20221 CHF = 54.06 DOP
30 अगस्त 20221 CHF = 54.6 DOP
29 अगस्त 20221 CHF = 54.27 DOP
28 अगस्त 20221 CHF = 54.73 DOP
26 अगस्त 20221 CHF = 54.79 DOP
25 अगस्त 20221 CHF = 54.74 DOP
24 अगस्त 20221 CHF = 54.96 DOP
23 अगस्त 20221 CHF = 55.22 DOP
22 अगस्त 20221 CHF = 55.34 DOP
21 अगस्त 20221 CHF = 55.8 DOP
20 अगस्त 20221 CHF = 55.78 DOP
19 अगस्त 20221 CHF = 56.03 DOP
18 अगस्त 20221 CHF = 55.88 DOP
17 अगस्त 20221 CHF = 56.55 DOP
16 अगस्त 20221 CHF = 56.87 DOP
15 अगस्त 20221 CHF = 57.07 DOP
14 अगस्त 20221 CHF = 57.21 DOP
12 अगस्त 20221 CHF = 57.12 DOP
11 अगस्त 20221 CHF = 57.09 DOP
10 अगस्त 20221 CHF = 56.59 DOP
09 अगस्त 20221 CHF = 56.66 DOP
08 अगस्त 20221 CHF = 56.02 DOP
07 अगस्त 20221 CHF = 56.46 DOP
06 अगस्त 20221 CHF = 56.4 DOP
05 अगस्त 20221 CHF = 56.81 DOP
04 अगस्त 20221 CHF = 56.53 DOP
03 अगस्त 20221 CHF = 56.65 DOP
02 अगस्त 20221 CHF = 57.1 DOP
01 अगस्त 20221 CHF = 57.03 DOP
31 जुलाई 20221 CHF = 57.07 DOP
29 जुलाई 20221 CHF = 56.91 DOP
28 जुलाई 20221 CHF = 56.67 DOP
27 जुलाई 20221 CHF = 55.63 DOP
26 जुलाई 20221 CHF = 55.55 DOP
25 जुलाई 20221 CHF = 55.41 DOP
22 जुलाई 20221 CHF = 55.4 DOP
21 जुलाई 20221 CHF = 55.1 DOP
20 जुलाई 20221 CHF = 55.41 DOP
19 जुलाई 20221 CHF = 54.88 DOP
18 जुलाई 20221 CHF = 55.05 DOP