ऐतिहासिक उद्धरण: DOP - CHF

DateValue
25 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
24 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
23 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
22 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
21 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
20 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
19 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
17 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
16 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
15 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
14 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
13 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
12 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
10 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
09 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
08 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
07 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
06 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
05 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
03 जून 20221 DOP = 0.017 CHF
02 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
01 जून 20221 DOP = 0.018 CHF
31 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
30 मई 20221 DOP = 0.017 CHF
29 मई 20221 DOP = 0.017 CHF
27 मई 20221 DOP = 0.017 CHF
26 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
25 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
24 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
23 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
22 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
20 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
19 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
18 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
17 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
16 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
15 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
13 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
12 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
11 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
10 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
09 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
08 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
06 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
05 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
04 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
03 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
02 मई 20221 DOP = 0.018 CHF
29 अप्रैल 20221 DOP = 0.018 CHF
28 अप्रैल 20221 DOP = 0.018 CHF