ऐतिहासिक उद्धरण: LSL - USD

DateValue
18 सितम्बर 20201 LSL = 0.062 USD
17 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
16 सितम्बर 20201 LSL = 0.061 USD
15 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
14 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
11 सितम्बर 20201 LSL = 0.059 USD
10 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
09 सितम्बर 20201 LSL = 0.059 USD
08 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
07 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
04 सितम्बर 20201 LSL = 0.06 USD
03 सितम्बर 20201 LSL = 0.058 USD
02 सितम्बर 20201 LSL = 0.057 USD
01 सितम्बर 20201 LSL = 0.057 USD
31 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
28 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
27 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
26 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
25 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
24 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
21 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
20 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
19 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
18 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
17 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
14 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
13 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
12 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
11 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
10 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
07 अगस्त 20201 LSL = 0.057 USD
06 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
05 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
04 अगस्त 20201 LSL = 0.058 USD
03 अगस्त 20201 LSL = 0.059 USD
31 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
30 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
29 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
28 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
27 जुलाई 20201 LSL = 0.061 USD
24 जुलाई 20201 LSL = 0.061 USD
23 जुलाई 20201 LSL = 0.061 USD
22 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
21 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
20 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
17 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
16 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
15 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
14 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD
13 जुलाई 20201 LSL = 0.06 USD