ऐतिहासिक उद्धरण: USD - NZD

DateValue
09 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
08 सितम्बर 20221 USD = 1.65 NZD
07 सितम्बर 20221 USD = 1.66 NZD
06 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
05 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
04 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
02 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
01 सितम्बर 20221 USD = 1.64 NZD
31 अगस्त 20221 USD = 1.63 NZD
30 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
29 अगस्त 20221 USD = 1.64 NZD
28 अगस्त 20221 USD = 1.63 NZD
26 अगस्त 20221 USD = 1.61 NZD
25 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
24 अगस्त 20221 USD = 1.61 NZD
23 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
22 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
21 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
20 अगस्त 20221 USD = 1.62 NZD
19 अगस्त 20221 USD = 1.6 NZD
18 अगस्त 20221 USD = 1.59 NZD
17 अगस्त 20221 USD = 1.58 NZD
16 अगस्त 20221 USD = 1.57 NZD
15 अगस्त 20221 USD = 1.55 NZD
14 अगस्त 20221 USD = 1.55 NZD
13 अगस्त 20221 USD = 1.55 NZD
12 अगस्त 20221 USD = 1.55 NZD
11 अगस्त 20221 USD = 1.56 NZD
10 अगस्त 20221 USD = 1.59 NZD
09 अगस्त 20221 USD = 1.59 NZD
08 अगस्त 20221 USD = 1.6 NZD
07 अगस्त 20221 USD = 1.6 NZD
05 अगस्त 20221 USD = 1.59 NZD
04 अगस्त 20221 USD = 1.6 NZD
03 अगस्त 20221 USD = 1.61 NZD
02 अगस्त 20221 USD = 1.58 NZD
01 अगस्त 20221 USD = 1.59 NZD
31 जुलाई 20221 USD = 1.59 NZD
29 जुलाई 20221 USD = 1.59 NZD
28 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
27 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
26 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
25 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
24 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
22 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
21 जुलाई 20221 USD = 1.61 NZD
20 जुलाई 20221 USD = 1.6 NZD
19 जुलाई 20221 USD = 1.63 NZD
18 जुलाई 20221 USD = 1.62 NZD
17 जुलाई 20221 USD = 1.62 NZD