ऐतिहासिक उद्धरण: USD - NZD

DateValue
29 नवम्बर 20201 USD = 1.42 NZD
27 नवम्बर 20201 USD = 1.43 NZD
26 नवम्बर 20201 USD = 1.43 NZD
25 नवम्बर 20201 USD = 1.43 NZD
24 नवम्बर 20201 USD = 1.44 NZD
23 नवम्बर 20201 USD = 1.44 NZD
22 नवम्बर 20201 USD = 1.44 NZD
20 नवम्बर 20201 USD = 1.45 NZD
19 नवम्बर 20201 USD = 1.44 NZD
18 नवम्बर 20201 USD = 1.45 NZD
17 नवम्बर 20201 USD = 1.45 NZD
16 नवम्बर 20201 USD = 1.46 NZD
15 नवम्बर 20201 USD = 1.46 NZD
13 नवम्बर 20201 USD = 1.46 NZD
12 नवम्बर 20201 USD = 1.45 NZD
11 नवम्बर 20201 USD = 1.46 NZD
10 नवम्बर 20201 USD = 1.47 NZD
09 नवम्बर 20201 USD = 1.47 NZD
08 नवम्बर 20201 USD = 1.47 NZD
06 नवम्बर 20201 USD = 1.48 NZD
05 नवम्बर 20201 USD = 1.49 NZD
04 नवम्बर 20201 USD = 1.49 NZD
03 नवम्बर 20201 USD = 1.51 NZD
02 नवम्बर 20201 USD = 1.52 NZD
01 नवम्बर 20201 USD = 1.51 NZD
30 अक्तूबर 20201 USD = 1.51 NZD
29 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
28 अक्तूबर 20201 USD = 1.49 NZD
27 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
26 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
25 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
23 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
22 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
21 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
20 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
19 अक्तूबर 20201 USD = 1.51 NZD
18 अक्तूबर 20201 USD = 1.51 NZD
16 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
15 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
14 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
13 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
12 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
11 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
09 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
08 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
07 अक्तूबर 20201 USD = 1.52 NZD
06 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD
05 अक्तूबर 20201 USD = 1.51 NZD
04 अक्तूबर 20201 USD = 1.51 NZD
02 अक्तूबर 20201 USD = 1.5 NZD