ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - SVC

DateValue
27 नवम्बर 20201 NZD = 5.99 SVC
26 नवम्बर 20201 NZD = 5.99 SVC
25 नवम्बर 20201 NZD = 5.97 SVC
24 नवम्बर 20201 NZD = 5.93 SVC
23 नवम्बर 20201 NZD = 5.94 SVC
22 नवम्बर 20201 NZD = 6.07 SVC
20 नवम्बर 20201 NZD = 5.9 SVC
19 नवम्बर 20201 NZD = 5.92 SVC
18 नवम्बर 20201 NZD = 5.89 SVC
17 नवम्बर 20201 NZD = 5.9 SVC
16 नवम्बर 20201 NZD = 5.87 SVC
15 नवम्बर 20201 NZD = 5.99 SVC
13 नवम्बर 20201 NZD = 5.85 SVC
12 नवम्बर 20201 NZD = 5.9 SVC
11 नवम्बर 20201 NZD = 5.83 SVC
10 नवम्बर 20201 NZD = 5.84 SVC
09 नवम्बर 20201 NZD = 5.81 SVC
08 नवम्बर 20201 NZD = 5.94 SVC
06 नवम्बर 20201 NZD = 5.78 SVC
05 नवम्बर 20201 NZD = 5.72 SVC
04 नवम्बर 20201 NZD = 5.75 SVC
03 नवम्बर 20201 NZD = 5.67 SVC
02 नवम्बर 20201 NZD = 5.64 SVC
01 नवम्बर 20201 NZD = 5.79 SVC
30 अक्तूबर 20201 NZD = 5.68 SVC
29 अक्तूबर 20201 NZD = 5.68 SVC
28 अक्तूबर 20201 NZD = 5.73 SVC
27 अक्तूबर 20201 NZD = 5.71 SVC
26 अक्तूबर 20201 NZD = 5.71 SVC
25 अक्तूबर 20201 NZD = 5.84 SVC
23 अक्तूबर 20201 NZD = 5.7 SVC
22 अक्तूबर 20201 NZD = 5.68 SVC
21 अक्तूबर 20201 NZD = 5.62 SVC
20 अक्तूबर 20201 NZD = 5.63 SVC
19 अक्तूबर 20201 NZD = 5.65 SVC
18 अक्तूबर 20201 NZD = 5.79 SVC
16 अक्तूबर 20201 NZD = 5.64 SVC
15 अक्तूबर 20201 NZD = 5.69 SVC
14 अक्तूबर 20201 NZD = 5.69 SVC
13 अक्तूबर 20201 NZD = 5.68 SVC
12 अक्तूबर 20201 NZD = 5.7 SVC
11 अक्तूबर 20201 NZD = 5.83 SVC
09 अक्तूबर 20201 NZD = 5.63 SVC
08 अक्तूबर 20201 NZD = 5.61 SVC
07 अक्तूबर 20201 NZD = 5.63 SVC
06 अक्तूबर 20201 NZD = 5.69 SVC
05 अक्तूबर 20201 NZD = 5.67 SVC
04 अक्तूबर 20201 NZD = 5.81 SVC
02 अक्तूबर 20201 NZD = 5.68 SVC
01 अक्तूबर 20201 NZD = 5.66 SVC