ऐतिहासिक उद्धरण: SVC - NZD

DateValue
27 नवम्बर 20201 SVC = 0.167 NZD
26 नवम्बर 20201 SVC = 0.167 NZD
25 नवम्बर 20201 SVC = 0.168 NZD
24 नवम्बर 20201 SVC = 0.169 NZD
23 नवम्बर 20201 SVC = 0.168 NZD
22 नवम्बर 20201 SVC = 0.165 NZD
20 नवम्बर 20201 SVC = 0.169 NZD
19 नवम्बर 20201 SVC = 0.169 NZD
18 नवम्बर 20201 SVC = 0.17 NZD
17 नवम्बर 20201 SVC = 0.17 NZD
16 नवम्बर 20201 SVC = 0.17 NZD
15 नवम्बर 20201 SVC = 0.167 NZD
13 नवम्बर 20201 SVC = 0.171 NZD
12 नवम्बर 20201 SVC = 0.17 NZD
11 नवम्बर 20201 SVC = 0.171 NZD
10 नवम्बर 20201 SVC = 0.171 NZD
09 नवम्बर 20201 SVC = 0.172 NZD
08 नवम्बर 20201 SVC = 0.168 NZD
06 नवम्बर 20201 SVC = 0.173 NZD
05 नवम्बर 20201 SVC = 0.175 NZD
04 नवम्बर 20201 SVC = 0.174 NZD
03 नवम्बर 20201 SVC = 0.176 NZD
02 नवम्बर 20201 SVC = 0.177 NZD
01 नवम्बर 20201 SVC = 0.173 NZD
30 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
29 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
28 अक्तूबर 20201 SVC = 0.175 NZD
27 अक्तूबर 20201 SVC = 0.175 NZD
26 अक्तूबर 20201 SVC = 0.175 NZD
25 अक्तूबर 20201 SVC = 0.171 NZD
23 अक्तूबर 20201 SVC = 0.175 NZD
22 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
21 अक्तूबर 20201 SVC = 0.178 NZD
20 अक्तूबर 20201 SVC = 0.178 NZD
19 अक्तूबर 20201 SVC = 0.177 NZD
18 अक्तूबर 20201 SVC = 0.173 NZD
16 अक्तूबर 20201 SVC = 0.177 NZD
15 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
14 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
13 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
12 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
11 अक्तूबर 20201 SVC = 0.172 NZD
09 अक्तूबर 20201 SVC = 0.178 NZD
08 अक्तूबर 20201 SVC = 0.178 NZD
07 अक्तूबर 20201 SVC = 0.178 NZD
06 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
05 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
04 अक्तूबर 20201 SVC = 0.172 NZD
02 अक्तूबर 20201 SVC = 0.176 NZD
01 अक्तूबर 20201 SVC = 0.177 NZD